Декларации за безпристрастност

ДЕКЛАРАЦИЯ

Управителят на “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД декларира, че гарантира:

 • Осигуряване на безпрепятствен достъп на всички желаещи лица, навършили 18 г., до процесите и схемите на сертификация;
 • Определяне на приемливи финансови условия за заявителите за сертификация чрез приемливи тарифи за услугите на Органа по сертификация
 • Разработване на сертификационни процеси и сертификационни схеми, както и на писмени процедури за сертификационни процеси и сертификационни схеми и осигуряване на тяхното безпристрастно, етично  и бездискриминационно приложение;
 • Недопускане на конфликт на интереси;
 • Безпристрастност и независимост на Органът по сертификация и на неговия персонал;
 • Конфеденциалност и документирани политики и процедури за поддържане и предоставяне на информация.
 • Осигуряване на съответствие на политиката и процедурите на Органа по сертификация с приложимата нормативна база и законовите изисквания;
 • Свързване политиката и процедурите на Органа по сертификация със ясни критериите, по които се изисква сертификация;
 • Свободен и бездискриминационен достъп на възможно най-широк кръг клиенти и ясни правила за сертификационния процес;
 • Ранопоставеност на всички заявители и кандидати за сертификация;
 • Гарантиране на безпристрастността и независимостта;
 • Гарантиране на конфеденциалността;
 • Персонифициране на пълномощията и отговорностите с оглед гарантиране на качество, безпристрастност и равнопоставеност;
 • Гарантиране на равнопоставеност, безпристрастност, честност и етичност.

Управителят и Ръководството на “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД отчитат важното значение  на независимостта, безпристрастността и конфеденциалността на Органа по сертификация на персонал и ги гарантират като по никакъв начин не допускат упражняване на натиск и намеса в неговата сертификационна дейност и конфликт на интереси.

Декларацията е разпространена и е доведена до знанието на целия персонал. Тя е обществено достъпна от сайта на “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД

УПРАВИТЕЛ НА “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД:

Маргарита Христова