СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ЛИЦА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ И СПОЯВАНЕ

Условия за достъп до сертифициране

 1. Условия за достъп за първоначално сертифициране

За да бъдат допуснати до изпити за сертифициране кандидатите за сертифициране трябва да отговарят на следните условия:

 • да са навършили 18 г.
 • да притежават документ за завършено обучение по заваряване по заваръчен процес и степен на квалификация, съответстващи на исканата сертификация (свидетелство за правоспособност по заваряване, диплома за международен/европейски заварчик или еквивалентен на тях друг документ).

Органът по сертификация на персонал към “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД не поставя никакви други ограничителни условия за достъп до сертифициране. Всички кандидати, подали заявка за сертифициране са равнопоставени.

Може да откриете заявките и декларациите в следващия раздел.

 1. До  изпит за удължаване на срока на валидността се допускат без ограничения всички лица, притежаващи валиден сертификат на заварчик за електродъгово заваряване или спояване.

3. До изпит за разширяване на обхвата на сертификат се допускат всички лица, притежаващи съответен документ за професионално или специално образование/обучение по заваряване или спояване за исканото разширение.

 1. До изпит за ресертификация се допускат всички лица, които притежават сертификат с изтекъл срок на годност или спряна сертификация.
 2. Недопуснатите до изпит кандидати се информират от ЗР за причините, поради които те не се допускат до изпит. В двуседмичен срок след уведомяването им те могат да подадат жалба до Комисията по възражения и жалби в офиса на Органът по сертификация на персонал към “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД.

Изпит за сертифициране на заварчик

  Изпитът по теория се провежда ако е заявен  по желание или ако се изисква от съответния стандарт. Ако се изисква изпит по теория, положителния резултат от изпита допуска кандидата то иззпит по практика.

Изпит по практика   

Изпитът по практика се провежда в одобрени изпитни центрове на А ТЕСТ СЕРТ ЕООД или ако условията позволяват при клиента.  Изпитът се извършва спрямо предварително одобрена СПЗ (WPS или BPS) на А ТЕСТ СЕРТ ЕООД или такава на клиента върху предварително подготвени образци съгласно изискванията на съответния стандарт.

Възражения

Ако някой от заявителите на сертификация счита, че е нарушена процедурата на изпитите или че е неправилно оценен, може да подаде възражение до Председателя на КВЖ, но не по-късно от един месец след обявяването на резултатите от изпитите. 

Поддържане на сертификацията

За да се поддържа сертификацията е необходимо да се изпълняват следните условия:

 • Сертификатът да се заверява от заваръчния координатор или от компетентно лице, определено от производителя, на всеки шест месеца. С тази заверка се удостоверява, че сертифицираното лице регулярно работи в обхвата на неговата сертификация и няма прекъсване, което е по-продължително от шест месеца.
 • Производителят да поддържа актуално досие на сертифицираното лице, в което съхранява копия от записите по качеството (сертификати за контрол, протоколи от изпитвания и други), които да показват представянето на сертифицираното лице в областта на неговата сертификация.

Ресертификацията

Ресертификацията се налага по следните причинии

 • Нарушени са условията за поддържане на сертификацията. В този случай възобновяването на сертификацията се извършва по реда за издаване на нов сертификат.
 • Изтекъл е срокът на валидност на сертификата. Ако са изпълнени условията за поддържане и продължаване на сертификацията, то срокът на валидност на сертификата може да бъде продължен за нов период от Органа, който е извършил сертифицирането. Ако тези условия са нарушени, то ресертификацията се извършва по реда за издаване на нов сертификат.
 • Сертификацията е спряна или отнета. Възобновяването й става по реда за издаване на нов сертификат.

Разширяване на обхвата на сертификацията

До изпит за разширяване на обхвата на сертификат на персонал за заваряване или спояване се допускат всички лица, притежаващи сертификат и документ за съответното професионално или специално образование/обучение.

 

Спиране и отнемане на сертификация

Сертификация може да бъде спряна или отнета в следните случаи:

 • Когато сертифицираният персонал има претенции извън обхвата, за който е предоставена сертификацията; 
 • Когато сертифицирания персонал използва сертификата си по начин, който компроментира Органа по сертификация към “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД; 
 • Когато сертифицираният персонал използва сертификацията си извън нейното предназначение;
 • Когато сертифицираният персонал прави заблуждаващи или неупълномощени изявления относно сертификацията си;
 • Когато работата на сертифицираното лице не удовлетворява изискванията към неговата продукция;
 • Когато сертифицираният персонал преотстъпва сертификатите си на други лица, както и когато прави поправки по тях;
 • Когато сертификацията не се поддържа съгласно изискванията;
 • Когато не е възможно да се отстранят причините за временното спиране или ограничаване на обхвата на сертификация се пристъпва към отнемане на сертификацията. Когато сертифицираният персонал използва сертификацията по заблуждаващ начин;

При спиране или отнемане на сертификацията се прекратяват всички права, съдържащи позоваване на сертификацията или на Органа по сертификация към “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД и се връщат всички сертификати, издадени от Органа по сертификация.

Осведомяване 

Ръководителят на Органа по сертификация на персонал по заваряване към “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД може да прави предложения за промени в приетите вече сертификационни схеми и оперативните процедури за процесите за сертифициране към Комитетът по сертификационните схеми, жалбите и безпристрасността (КСХЖБ). Одобрените предложения се утвърждават от Председателя на КСХЖБ и се въвеждат в действие със заповед на Ръководителя на Органа по сертификация на персонал по заваряване към “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД. 

Органът по сертификация на лица към “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД отразява своевременно всички промени в своята web-страница в Интернет. Лицата, сертифицирани преди промените запазват своите сертификати без промяна.