ПРАВИЛНИК НА КОМИТЕТ ПО СЕРТИФИКАЦИОННИТЕ СХЕМИ, ЖАЛБИТЕ И БЕЗПРИСТРАСНОСТТА (КСХЖБ)

1. Функции на КСХЖБ

1.1 КСХЖБ изпълнява функциите на Управителен съвет по отношение на сертификационните схеми и сертификационните процеси, възраженията и жалбите и безпристрастността. Той контролира организацията и изпълнението на дейностите по сертификацията, жалбите и безпристрастността на персонал по заваряване и спояване на Органа по сертификация на лица (ОСЛ) към “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД (АТС) в смисъла на БДС ЕN ISO/IEC 17024:2012.

2. Отговорности на КСХЖБ

2.1 КСХЖБ носи отговорност за:
2.1.1 Правилното разработване, поддържане и прилагане на сертификационните схеми за всеки вид сертификация, а именно:

  • Сертификация на персонал за електродъгово заваряване съгласно БДС ЕN ISO 9606 и БДС ЕN ISO 9606;
  • Сертификация на персонал за газокислородно заваряване съгласно БДС ЕN ISO 9606 и БДС ЕN ISO 9606;
  • Сертификация на заваръчни оператори съгласно БДС ЕN ISO 14732;
  • Сертификация на персонал по спояване с твърд припой съгласно БДС ЕN ISO 13585 и БДС ЕN ISO 13134;
  • Сертификация а персонал за заваряване на пластмаси съгласно БДС ЕN ISO 13067, БДС ЕN ISO 13067;

2.1.2. Разглеждането и решаването на постъпилите в Офиса на ОСЛ към АТС жалби и възражения;
2.1.3. Контролира организацията и изпълнението на мерките и дейностите по опазване на безпристрастността.

3. Изпълнение на отговорностите

КСХЖБ разглежда и приема предложените от Органа по сертификация към “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД сертификационни процеси, схеми и оперативните процедури към тях и взема решение по тях. Ако КСХЖБ има препоръки или забележки, то те се въвеждат по реда, предвиден за превантивни и коригиращи действия, като за изпълнението им (Р) уведомява Председателя на КСХЖБ. След отстраняването им Председателят на КСХЖБ утвърждава сертификационните схеми и оперативните процедури за процесите за сертифициране.
Ръководителят на Органа по сертификация на персонал по заваряване и спояване към “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД може да прави предложения за промени в приетите вече сертификационни процеси, схеми и оперативните процедури за процесите за сертифициране. Всички предложения за подобрения и промени в сертификационните процеси, схеми и оперативните процедури за процесите за сертифициране се подават на Отговорника по качеството (ОК), който ги завежда и ги предава на Председателя на КСХЖБ или на упълномощен от него член на КСХЖБ. КСХЖБ разглежда предложените промени и подобрения в сертификационни схеми и оперативните процедури за процесите за сертифициране и взема решение по тях.
КСХЖБ контролира регистриранетор разглеждането и решаването на оплаквания, възражения и жалби от страна на клиенти, потребители, кандидати за сертификация и сертифицирани лица, а също така и предприемането на ефективни коригиращи и превантивни действия за отстраняване на причините за оплакванията, възраженията и жалбите.

КСХЖБ контролира мерките и дейностите по опазване на безпристрастността, както и предложенията за подобряване.
Всички одобрени предложения се въвеждат в действие със заповед на Ръководителя на Органа по сертификация на лица по заваряване и спояване към “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД. Те се отразяват в Дневник за превантивни (ОД-4.4-01-01) или Дневник за коригиращи действия (ОД-4.4-01-02), както и в документите на Системата по качеството по установения ред, посочен в НК-4.1.
Решенията на КСХЖБ са задължителни както за Ръководителя, така и за персонала на Орган по сертификация към “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД.

4. Състав на КСХЖБ.

4.1. КСХЖБ се състои най-малко от три члена. По свое усмотрение той може да увеличава своя състав като включва представители на организации, заинтересовани от процеса по сертификация на персонал по заваряване и спояване (ПЗС), но така, че да не се допусне да преобладава отделен интерес.
4.2. Ръководителят на Органа по сертификация по право е член на КСХЖБ. .
4.3. Предложения за разширяване на състава на КСХЖБ.могат да правят нейните членове и Ръкъводителя на Орган по сертификация към “А ТЕСТ СЕРТ” ЕООД. Всяко предложение се обсъжда и гласува в КСХЖБ.. За избран се счита кандидат, получил по-вече от половината от гласовете на членовете на КСХЖБ..
4.4. От една организация (фирма) може да има само един представител в. КСХЖБ.
4.5. Членовете на КСХЖБ.избират помежду си Председател и Зам. председател.

5. Организация на дейността на КСХЖБ.

5.1. КСХЖБ.се събира най-малко веднаж годишно.
5.2. КСХЖБ.се ръководи от Председателя си. Когато той отсъства упълномощава Зам. председателя да изпълнява неговите функции.
5.3 КСХЖБ.се свиква от Председателя на КСХЖБ. по негово решение, по искане от Ръководителя на Органа по сертификация или по изкане на една трета от членовете му.
5.4. Заседания на КСХЖБ.се ръководят от Председателя на КСХЖБ.. Те са редовни ако присъстват по-вече от половината от членовете на КСХЖБ..
5.5. Протоколите от заседанията на КСХЖБ.се водят и подписват от Председателя на КСХЖБ, а при негово отсъствие – от Зам. Председателя.
5.6. Предложенията и решенията на КСХЖБ.се протоколират. Те се представят на Ръководителя на Органа за сертификация за решаване и изпълнение след като са утвърдени от Председателя на КСХЖБ.
5.7..За конкретни проблеми КСХЖБ.може да съставя временни или постоянни комисии.
5.8. За своята работа Председателят на КСХЖБ.изготвя годишен доклад, който се приема на заседание на КСХЖБ.

6. Вземане на решения

6.1. Решенията на КСХЖБ се вземат чрез явно гласуване. Кворумът за тяхното вземане е по-вече от половината гласували членове.
6.2. За да бъде взето едно решение е необходимо обикновено мнозинство.

7. Напускане на комисията по контрола на сертификационния процес

7.1. Зам. председателя, секретарят и членовете на КСХЖБ. могат да се оттеглят от като най-малко един месец като преди това уведомяват писмено Председателя на КСХЖБ..
7.2. Председателят на КСХЖБ.може за се оттегли като най-малко два месеца като преди това уведоми писмено Ръководителя на Орган по сертификация.

8. Попълване на КСХЖБ.

8.1. Членовете на КСХЖБ. и Ръководителят на Органа по сертификация правят предложения за попълване на състава на КСХЖБ.при необходимост.
8.2. Един член на КСХЖБ.се счита за избран, ако е получил по-вече от половината от гласовете на членовете на КСХЖБ..

9. Мандатност

9.1. Членовете, Председателят и Зам. Председателят на КСХЖБ. се избират за срок от 4 (четири) години.
9.2. Членовете, Председателят и Зам. Председателят на СХК могат да се избират за по-вече от един мандат.